กฎหมายที่ควรรู้
หนังสือเดินทางสูญหาย
   
1.
แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจ หรือตำรวจท่องเที่ยว ขอหลักฐานใบแจ้งความร้องทุกข์ พร้อมสำเนา
2.
ติดต่อสถานทูตของประเทศเจ้าของหนังสือเดินทาง เพื่อขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หากไม่มีสถานทูตในประเทศไทยให้ติดต่อ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3.
หนังสือจากสถานทูตถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ขอความร่วมมือให้สำเนาตราขาเข้า ลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานทูตของประเทศต่างๆ)
4.
กรุงเทพฯ ติดต่องาน 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนภูมิภาค ติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนคำร้องและกรอกข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปี ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และเที่ยวบิน ช่องทางเข้า
5.
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเอกสาร ตามข้อ 1 – 4
6.
พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร