กฎหมายที่ควรรู้
การขออยู่ต่อ
   
1.
คนต่างด้างที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนด ตามประเภทของการตรวจลงตรา จะต้องยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรอีกต่อไป โดยยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมนิยมการยื่นขออนุญาต ครั้งล่ะ 1,900 บาท
 
2.
การยื่นขอให้คนต่างด้าวได้ที่กองตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศทุกแห่ง
 
3.
สำหรับจังหวัดตราด ให้ยื่นคำขอได้ 2 แห่ง
 
3.1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ ตราด 23110
3.2 ตม.จว.ตราด(ด่าน ตม.แหลมงอบ) อนุสรณ์สถาน ตำบล แหลมงอบ อำเภอ แหลมงอบ ตราด 23120
 
4.
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ดังนี้
 
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x4 ซม. จำนวน 1 รูป
- สำเนาหนังสือเดินทาง         
- หน้าที่ระบุ
- รูปถ่ายผู้ถือหนังสือเดินทาง
- ชื่อ-สกุล ชื่อตัวผู้ถือ
- วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด
- เลขที่หนังสือเดินทาง
- วันที่ออกหนังสือเดินทาง-วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
- สถานที่ออกหนังสือเดินทาง
- รอยประทับตราวันเดินทาง-วันอณุญาตสิ้นสุดครั้งล่าสุด เลขที่บัตร