ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตม.จว.ตราด เปิดให้บริการจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ | Trat Immigration queue booking online is availabl
   
 
   เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ลดความแออัด เว้นระยะห่าง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด เปิดให้บริการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการต่างๆดังนี้ 1.การขออยู่ต่อระยะสั้น / ระยะยาว 2.การขอสงวนสิทธิเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-entry Permit) 3.ตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 4.รายงานตัว 90 วัน In order to meet the government policy on the precautionary measures to help prevent the spread of coronavirus (Covid-19), reduce overcrowding, maintain social distancing and facilitate customer service. Trat Immigration provides queue booking online for a pre-service appointment. Including – 1.Visa Extension 2.Re-entry Permit 3.Issuing Visa for Business 4.90 Days Notification สแกน QR Code เพื่อจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ Scan the QR Code to reserve the queue online .