ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
Trat Immigration
เลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลตคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  23110 
โทรศัพท์กลาง 0 3951 0242        โทรสารกลาง  0 3951 0242 [105]

 

ผกก.
พ.ต.อ.นพดล  รักชาติ 0 3951 0242 08 1401 5515 จว.ตราด
ตม.จว.ตราด
Pop_noppadon@hotmail.com    
     
รอง ผกก.
พ.ต.ท.หญิง สาริยา  น้อยษา 0 3951 0242 08 1847 9669 งานอำนวยการ, งานบริการคนเข้าเมือง(ที่ทำการคลองใหญ่)
ตม.จว.ตราด
sariya.666@hotmail.com     ,งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ,งานต้องห้ามและส่งกลับ
รอง ผกก.
พ.ต.ท.ทัศน์พงษ์ คงทัพ 0 3951 0242 08 0907 0553 งานตรวจบุคคลและพาหนะทางบก ,งานสืบสวนปราบปราม,งานตรวจบุคคลและพาหนะ
ตม.จว.ตราด
Kungthus53@gmail.com      ทางอากาศ ,งานบริการคนเข้าเมือง (จุดบริการแหลมงอบ) ,งานต้องห้ามและส่งกลับ
สว.
พ.ต.ท.นันทวุฒิ  อภิบาลศรี 0 3951 0242 08 9559 3556 งานอำนวยการ, งานบริการคนเข้าเมือง
ตม.จว.ตราด
nantawut.police4157@hotmail.com     (จุดบริการแหลมงอบ),งานตรวจบุคคล
      และพาหนะทางอากาศ
สว.
ว่าที่ พ.ต.ท.สิริฤกษ์ชัย   เป้ามณี 0 3951 0242 09 2282 7919 งานสืบสวนปราบปราม, งานตรวจบุคคลและ
ตม.จว.ตราด
helium_com@hotmail.com     พาหนะทางน้ำ(นอกพื้นที่อำเภอคลองใหญ่)
สว.
พ.ต.ต.ชวนชัย  จันทร์เติม 0 3951 0242 06 3919 5362 งานตรวจบุคคลและพาหนะทางบก,งานตรวจ
ตม.จว.ตราด
okmyfish@gmail.com     บุคคลและพาหนะทางน้ำ,งานต้องห้ามและส่งกลับ